Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Guest

  Projektą paremė Guest

  Hi Guest, Thank you for your donation of 17.12 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 3. Hi ftk, Thank you for your donation of 100.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 4. Guest

  Projektą paremė Guest

  Hi Guest, Thank you for your donation of 10.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 5. Hi LITOVIC BalticON.Net, Thank you for your donation of 50.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 6. Hi DeiWas, Thank you for your donation of 14.54 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 7. Hi Žvalgs, Thank you for your donation of 20.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 8. Hi DeiWas, Thank you for your donation of 10.26 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 9. Hi Anonymous, Thank you for your donation of 5.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 10. Hi F0rsec . NNN, Thank you for your donation of 2.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 11. Hi open., Thank you for your donation of 20.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 12. Hi open., Thank you for your donation of 2.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT
 13. Administrator etiquette The administrator must treat himself as another server player. The administrator can't harm the course of the game. The administrator must communicate with all server players, listen to their comments. The administrator must communicate with other administrators (because we're a team). Penalties are imposed on all offenders according to the rules, you can't reduce the penalty time if the player is your friend or increase it when you don't like the player. Administrator Daily Duties The administrator must visit the ewar.lt forum, for possible forms of Unban, and to supervise the general order of the forum. Scam Blocking Procedure In case of suspicion, the administrator should discuss the fraudsters behavior and the type of cheats only with other administrators. Before penalizing ( BAN ) a player, the administrator must : 2.1 Record DEMO ( Record nick ). 2.2 An exception applies to “rage” cheats (spinbot, speedhack ir aimbot). 2.3 When recording DEMO, gather at least 5 accurate pieces of evidence when a person uses anauthorized programs ( scams . Entries must be made on non AIM / AWP / FY maps. 2.4 In case of the slightest doubt about the DEMO / Video, the administrator must see the demo at least 2 times, pass the Demo to other administrator. Seeing voice games for the first time : ( command voice_enable 0 to the console), a second time with voices in the game ( possibly spoken information ). Blocking ( BAN ) : 3.1 Blocking is performed using the !Ban ( chat window ) command. Format : ( !Ban nickname time ( 0 total ) '' cause''). 3.2 The reason for blocking must be clear and understandable. 3.3 Players can only be blocked at set times. Proof attachments to Sourcebans system. 4.1. Each administrator who logs in to the system after blocking must attach the evidence to the scam log. 4.2. Before submitting evidence, it is necessary to check that there have been no frauds using other accounts (at least 2 permanent ban). 4.3 If there has been more than one fraud, the administrator must change BAN type from STEAMID to IP BAN. MUTE/GAG Blocking system Before voice/chat ban: 1.1 You must to inform about mute/gag , if the player not changes his behavior. (incitement to discord - insult, racism, advertising ( non malicious), player doesn't meet the requirements of server censorship.), such cases must be warned 3 times. 1.2 If done maliciously (ignoring the administration , advertising intentionally, speaks badly about server command) no need to warn, but after giving the punishment must say the reason. Giving : MUTE/GAG 2.1 When administrator warns the player, he must use the !mute or !gag commands and if he wants to use both in !silence in chat. 2.2 !mute <nick / or ID> time “reason” muting player -player can't use the microphone. 2.3 !gag <nick /or ID> time “reason” freezes the player in chat - the player can't use the chat log. 2.4 !silence <nick / or ID> time “reason” muting player and freezes the player in chat - the player can't write and use microphone. After the restriction has been fulfilled, you need explain to the player why he was sentenced, also it can be appealed in the ewar.lt forum. Bendras Kitų Komandų Naudojimas Slap command (!slap): 1.1 Slap komanda negali būti naudojama žaidėjų ar savęs “to boost” (kėlimas ant nepasiekiamos vietos). 1.2 Slap komanda negali būti naudojama be paaiškinamos priežasties. 1.3 Slap komanda negali būti spaminama. (rašyti 2-3 kart per minutę). 1.4 Slap komanda gali būti naudojama kaip įspėjimas. Freeze komanda (!freeze) : 2.1 Freeze komanda gali būti naudojama tik peilių raundų metu (jeigu žaidėjas specialiai tempia laiką bėgdamas nuo priešininko. Prieš naudodami komandas visiem žaidėjams: (!gravity, !drug, !firebomb turite naudoti !vote (balsavimą). Jas panaudoti galima: (sutikus daugumai žaidėjų - 80%). Beacon naudojimas (!beacon). 3.1 Beacon galima naudoti tokiu atveju jeigu : 3.2 Jei žmogus nevykdo žemėlapių reikalavimo (nededa bombos, tempia laiką be priežasties). 3.3 Laukia pradinėje žemėlapio pozicijoje: (SPAWN CAMPING). Slay naudojimas !slay (NUŽUDYMAS). 4.1 Pažeidžia bendrą balsavimo susitarimą (pvz: NOSCOPE). 4.2 Kai žaidėjas naudojasi žemėlapio klaidomis: (užšokdami į nepasiekiamas vietas).
 14. Administratoriaus Etiketas Administratorius turi vertinti save kaip ir kitą serverio žaidėją. Administratorius negali kenkti žaidimo eigai. Administratorius turi bendrauti su visais serverio žaidėjais, išklausyti jų pastabas. Administratorius turi bendrauti komunikuoti su kitais administratorius (nes esame komanda). Visiems pažeidėjams skiriamos bausmės pagal taisykles, negalima sumažinti bausmės laiką jei žaidėjas yra jūsų draugas ar padidinti, kai žaidėjas jums nepatinka. Administratorius Kasdieninės Pareigos Administratorius privalo apsilankyti ewar.lt forume, dėl galimų Unban formų, bei bendros forumo tvarkos prižiūrėjimo. Sukčių Blokavimo Tvarka Kilus įtarimui, administratorius turėtų aptarti sukčiaus elgesį ir cheat’ų tipą, tik su kitais administratorius. Prieš bausdamas (BAN) žaidėją administratorius turi: 2.1 Įrašyti DEMO (Record nick). 2.2 Išimtis taikoma “rage” cheat’ams : (spinbot, speedhack ir aimbot). 2.3 Filmuojant įrašant DEMO surinkti mažiausiai 5 tikslius įrodymus, kad žmogus naudoja neleistinas programas - (cheat’us). Įrodymai turi būti nufilmuoti ne AIM/AWP/FY žemėlapiuose. 2.4 Kilus, nors mažiausiom abejonėms, dėl DEMO / Vaizdo įrašo, administratorius turi peržiūrėti demo bent 2 kartus, perduoti DEMO kitam administratoriui. Pirmą kartą peržiūrėti be balsų žaidime: (komanda voice_enable 0 į konsolę), antrą kartą su balsais žaidime (galimai pasakyta informacija). Blokavimas (BAN) . 3.1 Blokavimas vykdomas naudojant !ban (pokalbių lange) komandą. Formatas: (!ban nick laikas (0 visam) “Priežastis”). 3.2 Blokavimo priežastis turi būti aiški ir suprantama. 3.3 Naudotis galima tik fiksuotais blokavimo laikais. Įrodymų prisegimas į Sourcebans sistemą: 4.1 Kiekvienas administratorius, prisijungęs į sistemą po užblokavimo turi prisegti įrodymus prie sukčiaus įrašo. 4.2 Prieš prisegant įrodymus privalo patikrinti ar nebuvo sukčiauta naudojant kitas paskyras (bent dveji permanent banai). 4.3 Jeigu buvo sukčiauta daugiau negu vieną kartą, administratorius turi pakeisti BAN tipą iš STEAMID į IP BAN. MUTE/GAG Blokavimo Tvarka Prieš balso/chat baną: 1.1 Turite ispėti apie mute/gag , jeigu žaidėjas nepakeis savo elgesio. (Už nesantaikos kurstymą - užgauliojimą, rasizmą, reklamą (nepiktybinę), kalbantis žaidėjas neatitinka serverio cenzo reikalavimų.), tokiu atveju perspėti reikia 3 kartus. 1.2 Jeigu tai daroma pyktibiškai (ignoruojant administraciją, reklamuojant tyčia, apkalbinėjant serverio komandą) įspėti nereikia, bet po apribojimų įvykdymo iškart pasakyti priežastį. Taikyti: MUTE/GAG 2.1 Administratorius perspėjęs žaidėją turi naudoti !mute ir !gag komandas jeigu norima naudoti abi - !silence chat’e. 2.2 !mute <nick / arba ID> laikas “Priežastis KABUTĖSE” Užtildo žaidėją - asmuo negali naudotis mikrafonu. 2.3 !gag <nick / arba ID> laikas “Priežastis KABUTĖSE” Užšaldo žaidėjo chat - asmuo negali naudotis chat’u. 2.4 !silence <nick / arba ID> laikas “Priežastis KABUTĖSE” Abu nurodyti viršuje variantai vykdomi vienu metu - pilnas užtildymas. Po apribojimo įvykdymo paaiškinti žaidėjui, dėl ko jam buvo pritaikyta bausmė, ją galimą apskųsti ewar.lt forume. Bendras Kitų Komandų Naudojimas Slap komanda (!slap): 1.1 Slap komanda negali būti naudojama žaidėjų ar savęs “boostinimui” (kėlimas ant nepasiekiamos vietos). 1.2 Slap komanda negali būti naudojama be paaiškinamos priežasties. 1.3 Slap komanda negali būti spaminama. (rašyti 2-3 kart per minutę). 1.4 Slap komanda gali būti naudojama kaip įspėjimas. Freeze komanda (!freeze) : 2.1 Freeze komanda gali būti naudojama tik peilių raundų metu (jeigu žaidėjas specialiai tempia laiką bėgdamas nuo priešininko. Prieš naudodami komandas visiem žaidėjams: (!gravity, !drug, !firebomb turite naudoti !vote (balsavimą). Jas panaudoti galima: (sutikus daugumai žaidėjų - 80%). Beacon naudojimas (!beacon). 3.1 Beacon galima naudoti tokiu atveju jeigu : 3.2 Jei žmogus nevykdo žemėlapių reikalavimo (nededa bombos, tempia laiką be priežasties). 3.3 Laukia pradinėje žemėlapio pozicijoje: (SPAWN CAMPING). Slay naudojimas !slay (NUŽUDYMAS). 4.1 Pažeidžia bendrą balsavimo susitarimą (pvz: NOSCOPE). 4.2 Kai žaidėjas naudojasi žemėlapio klaidomis: (užšokdami į nepasiekiamas vietas).
 15. Bausmių laikai SLAY/KICK TAIKOMAS (1 įspėjimas) Taisyklės numeris Priežastis Tipas Pasikartojant 1 Trukdymas kitiems žaidėjams Slay Ban iki 30min 2 Naudojimasis žemėlapio klaidomis Slay Ban iki 60min 3 Round laiko tempimas Slay Ban iki 10min 4 Administracijos nurodymų nevykdymas Slay Ban iki 3d 5 Balsavimo rezultato sąlygų nesilaikymas Slay Ban iki 30min 6 Naudojimasis žemėlapio klaidomis Kick Ban iki 2h 7 Administracijos nurodymų nevykdymas Kick Ban iki 24h 8 Trukdymas kitiems žaidėjams Kick Ban iki 30min 9 Balsavimo rezultato sąlygų nesilaikymas Kick Ban iki 30min 10 Round laiko tempimas ( Ginklo išsaugojimas nesiskaito) Kick Ban iki 15min MUTE/GAG/SILENCE Taisyklės numeris Priežastis Tipas Bausmės laikas (minutėmis) Pasikartojant 1 Piktybiniai keiksmažodžiai Mute/Gag 120 3x 2 Už nesantaikos kurstymą - kitų žaidėjų užgauliojimą, rasizmą, reklamą (nepiktybinę) Mute/Gag 300 Iki 3000min 3 Administracijos provokavimas Mute/Gag 3000 3x 4 Draudžiama mikrofonu leisti muziką, rėkti, cypti ar leisti kitus pašalinius garsus Mute 30 3x 5 Savo komandos draugo išdavimas Mute/Gag 30 Iki 60min 6 Draudžiama pastoviai naudoti keiksmažodžius Mute/Gag 30 3x 7 Draudžiama spamminti Gag 30 3x 8 Piktybinė reklama Silence 140000 --------------------- 9 Melagingas atsiliepimas, bausmės apeliacija Silence 40000 3x 10 Priešų pozicijos pasakinėjimas Mute/Gag 300 3x 11 Administracijos ir kitų žaidėjų piktybinis įžeidinėjimas, serverio kokybės kritikavimas (Tam yra forumas) Silence 3000 Ban iki 3 mėnesių 12 Kalbėjimas su netvarkingu mikrofonu, garsų skleidimas (cypimas, užimas). Mute 300 3x 13 Draudžiama priekabiauti prie kitų žaidėjų Mute/Gag 300 3x 14 Draudžiama skūstis dėl bausmės serveryje. Skūndai yra svarstomi forume Silence 3000 Ban iki 3 mėnesių 15 Draudžiama skelbti tuo metu administracijos atliekamą veiklą serveryje, jei tai trukdo jiems atlikti darbą kokybiškai Silence 3000 3x BAN Taisyklės numeris Priežastis Bausmės laikas(Minutėmis) Pasikartojant 1 Trečio įspėjimo nesilaikymas - BAN 600 3x 2 Apsimetinėjimas Ewar.lt administracija, kitais žaidėjais 43000 3x 3 Sukčiavimas, dalyvavimas Ewar.lt serveriuose be pagrindinio steam vartotojo Visam laikui IP BAN 4 Esamos bausmės apeidinėjimas Visam laikui --------------------- 5 Nickname neturi būti užgauliojantis, kurstantis nesantaiką ar kitaip įžeidžiantis žaidejus. 100 000 IP BAN 100 000min 6 Pagalbinių priemonių arba programų naudojimas įskaitant macros Visam laukui IP BAN IP BAN Taisyklės numeris Priežastis Bausmės laikas(Minutėmis) 1 Rage cheat’ams (spinbot, speedhack ir aimbot) Visam laikui 2 Žaidėjų informacijos platinimas prieš jų valią. Kilus ginčam arba įvykus ikiteisminiam tyrimui duomenis galime pateikti teisėsaugos institucijoms (SCREENSHOT, IP Adresas) Visam laikui 3 Piktybinis dalyvavimas BalticON.NET serveriuose be pagrindinio steam vartotojo Visam laikui Dezinformacijos skleidimas Taisyklės numeris Priežastis Bausmės tipas Bausmės laikas(Minutėmis) Pasikartojant 1 Dezinformacijos skleidimas apie žaidėjus, sakymas tai ko jie nepadarė, kitų nuteikimas prieš asmenį Silence 10 080 3x = Ban iki 3 mėnesių 2 Dezinformacijos skleidimas apie administraciją, žaidėjų kurstymas prieš juos, administracijos piktybinis kritikavimas, sakymas kokia administracija yra bloga, viešas jos žeminimas Silence 10 080 3x = Ban iki 3 mėnesių 3 Atskirų administratorių žeminimas, kritikavimas (Kritikavimui yra forumas) Silence 10 080 3x = Ban iki 3 mėnesių
 16. Bendravimo Taisyklės Taisyklės numeris Taisyklė Pirmas įspėjimas Antras įspėjimas Trečias įspėjimas 1 Draudžiama išduoti savų pozicijas (išimtis jei sėdi AFK) Kick Mute 10 minučių Mute 30 minučių 2 Draudžiama pastoviai keiktis įkyriai bei agresyviai (piktybiškai). Mute 30 minučių Mute 90 minučių Mute 270 minučių 3 Draudžiama įžeidinėti administracija, kitus žaidėjus, kritikuoti pačių serverių kokybę (Nusiskundimams yra forumas) Mute 300 minučių Mute 3000 minučių Mute 15000 minučių 4 Draudžiama išvilioti apgaulės būdu ir platinti asmeninę informaciją be asmens sutikimo Silence 30000 minučių Ban 1 mėnesiui Ban 3 mėnesiam 5 Draudžiama reklamuoti kitus projektus (nebent jie nesusiję su žaidimų tematika) Mute/Gag 300 minučių Mute/Gag 900 minučių Mute/Gag 3000 minučių 6 Draudžiama naudotis mikrofonu jeigu jūsų balsas nėra mutavęs arba mikrofonas netvarkigas … Išimtis jei budintis administratorius leidžia Mute 30 minučių Mute 90 minučių Mute 270 ir t.t. x3 minučių 7 Draudžiama rašyti pasikartojančias bei nesąmoningas žinutes t.y. spamminti Gag 300 minučių Gag 900 minučių Gag 3000 minučių 8 Draudžiama piktybiškai reklamuoti kitus projektus Silence 30000 minučių Silence 90000 minučių Silence 140000 minučių 9 Draudžiama skatinti rasizmą, religijų pagiežą ir kitokią netoleranciją kitų kultūrai Mute/Gag 300 minučių Mute/Gag 1800 minučių Mute/Gag 3000 minučių 10 Draudžiama priekabiauti prie kitų žmonių piktybiškai Mute/Gag 300 minučių Mute/Gag 900 minučių Mute/Gag 3000 minučių 11 Draudžiama skūstis, dėl bausmės serveryje. Skūndai yra svarstomi forume Silence 300 minučių Silence 800 minučių Silence 30000 minučių 12 Draudžiama skelbti tuo metu administracijos atliekamą veiklą serveryje, jei tai trukdo jiems atlikti darbą kokybiškai Silence 3000 minučių Silence 9000 minučių Silence 30000 minučių 13 Draudžiama skleisti dezinformacija Žiūrėti lentlę “Dezinformacijos skleidimas” X X Žaidimo Taisyklės Taisyklės numeris Taisyklė Pirma bausmė Pasikartojant antrą kartą Pasikartojant trečią kartą 1 Draudžiama naudoti pagalbines priemones arba programas įskaitant macros Ban visam laikui Ban visam laikui IP ban visam laikui 2 Apsimetinėjimas administracija Silence 30000 minučių Ban 1 mėnesiui Ban 3 mėnesiam 3 Draudžiama specialiai trukdyti kitiems žaidėjams Slay Kick Ban iki 300 minučių 4 Draudžiama provokuoti administraciją Silence 30000 minučių Ban iki 1 mėnesio Ban iki 3 mėnesių 5 Draudžiama naudotis žemėlapio klaidomis Slay Kick Ban iki 300 minučių 6 Draudžiama apeiti esamą bausmę (Steam vartotojo keitimas, pabėgimas prieš bausmės skirimą) Ban visam laikui Ban visam laikui IP ban iki 3 mėnesių 7 Draudžiama tempti roundo laiką be priežasties (Ginklo išsaugojimas nesiskaito) Slay Kick Ban iki 60 minučių 8 Žaidimo nick neturi būti ižeidžiantis kitus žmones, rasistinis ir negali būti tuščias (noname) Kick Kick Ban iki 300 minučių 9 Draudžiama projekte turėti daugiau negu tris vartotojus IP ban iki 3 mėnesių IP ban iki 6 mėnesių IP ban visam laikui
 17. Paprasti CSGO balso kanalai leidžia rodyti Video Reikia padaryt kad nebūtų tos galimybės
 18. Hi Fighter, Thank you for your donation of 4.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT Čia tik karas Nebeverk
 19. Guest

  Projektą paremė Guest

  Hi Guest, Thank you for your donation of 2.05 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT Čia tik karas Nebeverk
 20. XEDD

  [UNBAN] XEDD

  Slapyvardis XEDD DATA 2020.10.09 Serveris CSGO MIX Situacija / bano priežastis SKAUDĖJO Papildomi įrodymai
 21. Guest

  Projektą paremė Guest

  Hi Guest, Thank you for your donation of 2.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT Čia tik karas Nebeverk
 22. Hi Fighter, Thank you for your donation of 15.00 EUR. We look forward to improving the forums with your donation. Thanks Ewar.LT Čia tik karas Nebeverk
 1. Load more activity
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up
×
×
 • Create New...